Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-382K 260 lít 260 lít Tủ đông Sanaky VH-382K 260 lít 260 lít 8.350.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-768K 590 lít Tủ đông Sanaky VH-768K 590 lít 33.430.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-999K 516 lít Tủ đông Sanaky VH-999K 516 lít 19.680.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-888K 500 lít Tủ đông Sanaky VH-888K 500 lít 15.710.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-6899K 437 lít Tủ đông Sanaky VH-6899K 437 lít 13.340.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-4899K 324 lít Tủ đông Sanaky VH-4899K 324 lít 9.890.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-4099W4KD 2 chế độ 280 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-4099W4KD 2 chế độ 280 lít 8.500.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-4099W4K 2 chế độ 280 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-4099W4K 2 chế độ 280 lít 8.500.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-3699W4KD 2 chế độ 260 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-3699W4KD 2 chế độ 260 lít 7.520.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-3699W4K 2 chế độ 260 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-3699W4K 2 chế độ 260 lít 7.520.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2899W4KD 2 chế độ 220 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2899W4KD 2 chế độ 220 lít 6.900.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2899W4K 2 chế độ 220 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2899W4K 2 chế độ 220 lít 7.320.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2599W4KD 2 chế độ 195 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2599W4KD 2 chế độ 195 lít 6.550.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2599W4K 2 chế độ 195 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2599W4K 2 chế độ 195 lít 6.960.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-4099A4KD 1 chế độ 305 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-4099A4KD 1 chế độ 305 lít 7.800.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-4099A4K 1 chế độ 305 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-4099A4K 1 chế độ 305 lít 8.300.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-3699A4KD 1 chế độ 270 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-3699A4KD 1 chế độ 270 lít 7.250.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-3699A4K 1 chế độ 270 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-3699A4K 1 chế độ 270 lít 7.730.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2899A4KD 1 chế độ 235 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2899A4KD 1 chế độ 235 lít 6.840.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2899A4K 1 chế độ 235 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2899A4K 1 chế độ 235 lít 7.270.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2599A4KD 1 chế độ 208 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2599A4KD 1 chế độ 208 lít 6.460.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky inverter VH-2599A4K 1 chế độ 208 lít Tủ đông Sanaky inverter VH-2599A4K 1 chế độ 208 lít 6.850.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-4099W2KD 2 chế độ 300 lít Tủ đông Sanaky VH-4099W2KD 2 chế độ 300 lít 7.780.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-4099W2K 2 chế độ 300 lít Tủ đông Sanaky VH-4099W2K 2 chế độ 300 lít 7.270.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-3699W2KD 2 chế độ 270 lít Tủ đông Sanaky VH-3699W2KD 2 chế độ 270 lít 7.270.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-3699W2K 2 chế độ 270 lít Tủ đông Sanaky VH-3699W2K 2 chế độ 270 lít 6.740.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2899W2KD 2 chế độ 230 lít Tủ đông Sanaky VH-2899W2KD 2 chế độ 230 lít 6.800.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2899W2K 2 chế độ 230 lít Tủ đông Sanaky VH-2899W2K 2 chế độ 230 lít 6.290.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2599W2KD 2 chế độ 195 lít Tủ đông Sanaky VH-2599W2KD 2 chế độ 195 lít 6.440.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2599W2K 2 chế độ 195 lít Tủ đông Sanaky VH-2599W2K 2 chế độ 195 lít 6.030.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-4099A2KD 1 ngăn đông 305 lít Tủ đông Sanaky VH-4099A2KD 1 ngăn đông 305 lít 7.680.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-4099A2K 1 ngăn đông 305 lít Tủ đông Sanaky VH-4099A2K 1 ngăn đông 305 lít 7.680.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-3699A2KD 1 ngăn đông 240 lít Tủ đông Sanaky VH-3699A2KD 1 ngăn đông 240 lít 7.160.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-3699A2K 1 ngăn đông 240 lít Tủ đông Sanaky VH-3699A2K 1 ngăn đông 240 lít 6.700.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2899A2KD 1 ngăn đông 235 lít Tủ đông Sanaky VH-2899A2KD 1 ngăn đông 235 lít 6.700.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2899A2K 1 ngăn đông 235 lít Tủ đông Sanaky VH-2899A2K 1 ngăn đông 235 lít 6.250.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2599A2KD 1 ngăn đông 208 lít Tủ đông Sanaky VH-2599A2KD 1 ngăn đông 208 lít 6.340.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-2599A2K 1 ngăn đông 208 lít Tủ đông Sanaky VH-2599A2K 1 ngăn đông 208 lít 5.940.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD 1 ngăn đông 100 lít Tủ đông Sanaky VH-1599HYKD 1 ngăn đông 100 lít 5.100.000 VNĐ

Trả góp 0% Tủ đông Sanaky VH-1599HYK 1 ngăn đông 100 lít Tủ đông Sanaky VH-1599HYK 1 ngăn đông 100 lít 5.100.000 VNĐ

hotline